درباره نویسنده

شرکت سیمیا اولین شرکت خصوصی ارائه دهنده خدمات به ایرانیان خارج از کشور میباشد. خدمات ارائه شده در حال حاضر شامل سرویس ارسال هدیه به سرتاسر ایران، فروش صنایع دستی به سرتاسر دنیا، ارائه مشاوره روانشناسی و خانواده، و سرویس انجام امور اداری و قانونیمورد نیاز در ایران را در وبسایت خود به ایرانیان خارج کشور ارائه مینماید. آدرس وبسایت

شما هم نظر دهید